Goodbye
Goodbye, 2001, Oil/Canvas/Panel, 48'"x 22"

  ©2004 John Hrehov
design by WYSIART